01.jpg 
IĞDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğümüz Mülga İl Çevre Orman Müdürlüğünün kapanmasını müteakip 01.01.2012 tarihinde kurulmuştur. Daha önce mevcut bulunan Iğdır Orman İşletme Şefliği idare binası ve yerleşkesi içerisinde görev yapmaktadır. İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 Adet Ağaçlandırma Şefliği, 1 Adet işletme Şefliği bulunmakta olup; İşletme Şefliği Iğdır 1Adet Toplu Koruma Merkezinden oluşmaktadır.  İşletme Müdürlüğünde 1 adet idari bina, 4 adet lojman taşınmazı ile 3 adet resmi pick-up, 1 adet traktör makine ekipmanı bulunmaktadır.
Genel alan olarak 534,005 Ha, Açıklık alan 531.463 Ha, Ormanlık Alanı 2541 Ha olup; ormanlık alanın toplam alana oranı % 1dir.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU
Iğdır İli Doğu Anadolu Bölgesinin en doğusunda, Erzurum-Kars Bölümünde yer almaktadır. Kuzey ve kuzeydoğu sınırını Aras Nehri ve bu nehrin yatağı boyunca geçen Ermenistan sınırı teşkil eder. Güneydoğusunda ve doğusunda Nahcivan ve İran, güneyinde Ağrı ili, batı ve kuzeybatısında Kars ili yer almaktadır. Yüzölçümü 3.588𝑘𝑚2‘dir. Iğdır, Kars iline bağlı bir ilçe iken, ekonomik, sosyal ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak, 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı kanun hükmünde kararname ile Türkiye‘nin 76. ili olmuştur.Iğdır, batıdan doğuya Durak Dağı (2811m), Zor Dağı (3196m), Zor Dağlarında Hacca Tepesi (2486m), Köroğlu Tepesi (2895m),Pamuk Dağı (2639m), Büyük Ağrı Dağı (5137m) ve Küçük Ağrı Dağı (3896m) sönmüş volkan dağlarıyla çevrelenmiştir. Ağrı Dağı en yüksek dağıdır ve eteklerinde yaylalar bulunmaktadır.
Aras Nehri boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan Iğdır ovası; Batı Iğdır Ovası, Doğu Iğdır Ovası ve Dil Ovasından oluşmaktadır. Bağıl yükseklikleri 60 metreyi aşmayan Kireçtepe ve Ateştepe gibi yükseltiler hariç tutulursa tamamen engebesiz ve düz bir ovadır. Deniz seviyesinden yüksekliği; batıda Çalpala Köyü dolaylarında 910 m, doğuda Dil Ucu‘nda 795 m‘dir. Ova yüzeyinde ortalama eğim değerleri %1-2º arasında değişmektedir. Ova topraklarında hakim olan formasyon bazalttır. Bazaltlar üzerinde muhtelif zamanlarda farklı yerlerden taşınmak suretiyle alüvyon karakterli toprak örtüsü oluşmuştur.
Iğdır‘ın iklimi karasal iklimdir. Fakat şehrin ovalık kesimleri Doğu Anadolu Bölgesinin diğer kesimlerinde görülen şiddetli kara ikliminden fazlaca etkilenmez. Bunun en önemli nedeni çevresinde bulunan Ağrı Dağı gibi yüksek alanlara göre alçakta olmasıdır. Kuytu konumu ile mikro klima oluşturan Iğdır Ovasında yer alan Iğdır Kentinde yıllık ortalama sıcaklık 11,6 derecedir. En yüksek sıcaklık değerlerine Ağustos ayında (42 °C), en düşük sıcaklık değerlerine de Ocak ayında (-23,6°C) rastlanmaktadır. Havanın yıllık ortalama bağıl nem değeri %63‘ü bulmaktadır. Bağıl nem oranı, yıl içinde en yüksek değerine Aralık ayında (%73), en düşük değerine de Temmuz ayında (%53) ulaşmaktadır. Kuytuluğu nedeniyle Türkiye‘nin en az yağış alan yörelerinden biridir. Donma olayının olduğu gün sayısı 112,5 gün, yıllık ortalama yağış tutarı 256,4 mm kadar olup, yağışların yarıdan fazlası 154,6 mm ile ilkbahar ve yaz mevsimlerine isabet etmektedir. En az yağış ise 47,8 mm ile kış mevsiminde düşmektedir.

PERSONEL DURUMU

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 1 ATM Şefi, 1 Sayman, 1 Avukat, 5 Memur, 3 Orman Muhafaza Memuru, 7 Daimi İşçi ve 4 Mevsimlik işçi olmak üzere 24 personel çalışmaktadır.