KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Koruma Şube Müdürlüğünün Tanımı Görev ve Yetkileri:

       Ormanların korunması, orman yangınlarının önlenmesi, telsiz ve haberleşme konuları koruma şube müdürlüğünün temel görevleridir.
Şube Müdürlüğü Görevleri alt başlıklar halinde detaylı olarak aşağıdaki şekilde madde halinde belirtilmiştir.
1) Ormanların usulsüz müdahalelerden, yangınlardan korunması ve mücadelesi; Ormancılık faaliyetlerinin tamamı için önem arz eden havacılık ve telsiz haberleşmesinin sağlıklı yapılabilmesi için gerekli tedbirler hakkında gelişen dünya sistem ve tekniklerinin de incelenerek uygulanmak üzere tekliflerde bulunmak, bu konulardaki araştırmaları devamlı olarak takip etmek,
2) Ormanlardaki usulsüz kesim, nakil, sarf, bulundurma, tarla açma, yerleşme, usulsüz ve benzeri kanun dışı işlerin takip edilmesinde önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
3) Ormancılık hizmetlerinde kullanılacak damgaların Genel Müdürlükten temin etmek ve İşletme Müdürlüklerine dağıtımını sağlamak, kullanımdan kaldırılanların teşkilata duyurulması için merkeze bilgi vermek, damgaların nerelerde olduğunu numaralar itibariyle takip etmek, kayıtlarını tutmak,
4) Orman ürünlerine verilecek nakliye tezkerelerini Genel Müdürlükten temin etmek, İşletme Müdürlüklerine tevzi etmek, zayi edilen cilt yaprakları takip etmek ve teşkilata duyurulması için merkeze bilgi vermek,
5) Toplu Koruma ve Bölüm Koruma merkezlerine ve buralarda inşa edilecek binaları tespit etmek, kurulmasını sağlamak, ormanların korunması ile ilgili tel çit, kontrol kulesi ve yol manialarının yapılmasını temin etmek ve takip etmek maksadıyla tekliflerde bulunmak,
6) Orman Muhafaza Memurları Görev Yönetmeliğinde yazılı görevlerin, muhafaza memurlarınca yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve yapılmasını sağlamak, Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirmek, istendiğinde bu konuda görüş bildirmek,


7) Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezlerinden yeni mezun olup, Bölge Müdürlüğüne gönderilenlerin ihtiyaca göre İşletme Müdürlüklerine tevziatını İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü ile birlikte yapmak,
8) Orman Muhafaza Memurlarının kışlık kıyafetlerinin kontrol etmek ve takip etmek, giyim, kuşamla ilgili gerektiğinde miktar, kalite, renk ve şekil yönünden değişiklik teklifinde bulunmak, ayrıca giyim kuşam işlerini, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü ile yürütmek,
9) Orman Genel Müdürlüğü personelinden kimlerin ne tip silah taşıyacağı hakkındaki kararnameyi, silah taşıma yetkisi, kullanma halleri ve bu husustaki genel emirlerin uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak,
10) Orman Memurlarına verilecek tabancaların Genel Müdürlükten alınmasının ve dağıtımının sağlanmasının, tabancaların numaralar itibariyle nerelerde ve kimlerde olduğunu takip etmek, zayi edilenleri teşkilata duyurulması için merkeze bilgi vermek, kayıtlarını tutmak ve mermi temin etmek,
11) Ormanların içinde, kenarlarında ve üst sınırında sulanan otlak, yaylak ve kışlaklarda, hayvanların otlatılması, barındırılması ile ilgili planlarının yaptırılması ve uygulatılmasını sağlamak,
12) Orman Kanununun 23 ve 24. Maddeleri gereğince hazırlanan Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre devamlı veya geçici olarak muhafaza ormanları olarak ayrılmasının teklifini hazırlamak tespit etmek ve kayıtlarını tutmak,
 13) Orman Kanunun ilgili maddelerine müsteniden yapı enkazı nakil ile ilgili işlemlerin uygulanmasını sağlamak,
14) Kadastrosu yapılan Ormanların sınırlarını belirten sabit taş, beton, kazık ve diğer işaretlerin korunmasının teminini sağlamak,
15) Ormanların usulsüz müdahalelerden ve yangınlardan korunması konusunda kurum dışı kuruluşlarla ve bilhassa Askeri  Birlikler, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı ile sıkı işbirliğinde bulunmayı temin etmek,
16) Usulsüz ve Kanun dışı avlananlar hakkında gerekli iş ve işlemleri bu konuda ilgili diğer kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak,
17) Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Mücadelesi amacıyla plan ve programlar hazırlatmak bunların uygulanmasını takip etmek,
18) Yangın Kule - Kulübe ile mücadele ve hazır kuvvet ekipleri, yangı emniyet yol ve şeritleri, yangın su havuzu ve göletleri gibi tesislerin yangına hassaslık durumuna göre yerlerinin tespiti ile bunların kurulmalarını temin etmek
19) İlk Müdahale, hazır kuvvet ekipleri ve kule - kulübeler de kullanılan, iş makinesi, araç, gereç, malzeme ile işçi giyim kuşamının temin edilmesini ve bunların standartlarının belirlenmesini sağlamak,
 20) Yangın kule - kulübe, müdahale ve hazır kuvvet ekiplerinde çalıştırılmak üzere işe alınan işçilerin bu işleri yapacak zihni ve fiziki yapıya sahip olup olmadıklarını izlemek, bu işçilerin yangın hizmetlerinde çalıştırılmalarını sağlamak, takip etmek,
21) Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğünden temin edilecek Orman yangınları için çok önemli olan hava sıcaklığı, nispi nem, rüzgar hızı, yağış gibi mahalli meteorolojik bilgilerin İşletme Müdürlüklerine ulaştırılmasını sağlamak,
22) Orman Yangınlarını önlemek ve mücadele konusunda halkı uyarmak ve aydınlatmak eğitici toplantılar yapmak, çeşitli yayın organlarından yararlanmak,
 23.a) Yangın haber formlarını izlemek, yanan ormanların; İşletme şekline ve yangın türüne göre kayıtlarını tutmak, günlük raporlarını düzenlemek, yangın sicil fişlerinin usulüne uygun tanzimini takip etmek ve Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
23.b) Çıkan bir orman yangınında komşu Orman Bölge Müdürlüğünden yardım istenmesi halinde, yardım talebinin karşılanmasına ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
23.c) Yangın sonrası yapılacak teknik ve idari işlemleri takip ederek neticelendirmek, bu konuda İşletme Müdürlükleri ile koordinasyon içinde bulunmak,
 23.d) Bölge Müdürlüklerinde Koruma Şube Müdürlüklerine bağlı olarak kurulan Elektronik ve Haberleşme Şefliklerini (Telsiz Tamir Bakım Atölyeleri) sevk ve idare etmek, bu şefliğe bağlı atölyelerin yukarıda sayılan haberleşme ile ilgili görevleri lâyıkıyla yapmalarını sağlamak, bunları kontrol etmek, yaptığı işleri yerinde izlemek araç, gereç ve alet, test ve ölçü cihazı temin etmek,
 23.e) Telsiz ve haberleşme, hayvancılık, ormanları usulsüz müdahalelerden koruma, orman yangınlarını önleme ve mücadele konularındaki müracaat, ihbar ve şikayetleri takip etmek, neticelendirmek, cevaplandırmak,
23.f) Ormanları usulsüz müdahalelerden koruma, orman yangınlarını önleme ve mücadele, telsiz cihazları ve haberleşme konularında görevli teknik elaman, idari personel, teknisyen ve haberleşme konularında görevli teknik elaman, idari personel, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması maksadıyla İşletme Müdürlüğü ve Genel Müdürlük seviyesinde eğitilmeleri için teklifinde bulunmak, eğitimleri takip etmek, uygulamak,
 23.g) Şubesiyle ilgili cari ve yatırım bütçe ve programını hazırlamak, bütçe ve program uygulamalarını takip etmek, gerçekleşmesini sağlamak,
23.h) Şubesiyle ilgili dosyalama ve arşivleme iş ve işlemlerini yapmak,
23.j) Bölge Müdürlüğünde verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
dairbaskanliklariweb_24.gif