​PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
 
 • Kalite politikasının Personel Şubesi Müdürlüğü içerisinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak/sağlattırmak,
 • Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili üst yönetime teklifler vermek,
 • Yetki ve sorumluluk alanına giren konularla ilgili kurum için ve kurumlar arası yazışmalar yapmak,
 • Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuat ile Genel Müdürlüğün ormancılık politikaları çerçevesinde atama ve nakillere ait işlemleri yapmak,
 • İstifa ve emeklilik dönüşü açıktan atamlar yapmak,
 • Kurum içi ve kurumlar arası personel atamalarında onay öncesi hazırlık için iş ve işlemleri yapmak,
 • İstifa, müstafi sayılma ve disiplin soruşturması ve hukuki nedenlerle göreve son verme iş ve işlemlerini yapmak,
 • 1-4 dereceler arası derece, terfi, sınıf, bütçe ve unvan değişikliği ve üst öğrenim değerlendirilmesi (intibak işlemi) yapmak,
 • askerlik nedenleriyle ücretsiz izinli sayılma ve asker dönüşü atama işlemlerini yapmak,  
 • Memuriyette yükselme yönetmeliği uygulaması ile ilgili yetki ve sorumluluk alanına giren çalışmaları yapmak,
 • Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca hazırlanan, kalite yönetim sisteminde diğer işleri yürütmek,
 • Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara katılmak,
 • Kalite politikası ve Kalite Hedeflerinin, Personel Şubesi Müdürlüğü personeline benimsetilmesini sağlamak/sağlattırmak,
 • Personel Şubesi Müdürlüğü personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlattırmak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında Personel Şubesi Müdürlüğü’nün her kademesinde destek sağlamak,
 • Kurumun kalite hedeflerine ulaşması için stratejiler önermek ,
 • Kurumun, çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması ve yönetilmesi çalışmalarına katılmak,
 • Personel Şubesi Müdürlüğü personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve iyileştirilmesi çalışmaları için gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak /sağlattırmak,
 • Personel Şubesi Müdürlüğü sorumluluğunda olan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 • Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağırıldığında) katılmak,
 • Personel Şubesi Müdürlüğü’ ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak,
 • Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, (işlem yoğunluğu dikkate alınmak kaydı ile; iki ayda en az bir kez yedekleme yapılacak şekilde)
 • Genel Müdürlüğümüzce  verilecek benzeri işleri yapmak.

 

        dairbaskanliklariweb_24.gif