ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

•  Bölge Müdürlüğünün yatırım programı tekliflerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
•  Bölge Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin bütçe teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Genel 
   Müdürlükçe onaylanan bütçenin işletmeler itibariyle dağılımını yapmak, aynı hesaplar arasında bütçe revizyon 
   işlemlerini yapmak ve ilgili birimlere göndermek.

•  Stratejik plan, performans programı ve bölgesel projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, raporlanması ve 
   revizyonu için Genel Müdürlükçe istenecek çalışmaları yapmak.

•  Bölge Müdürlüğünün çalışma programını hazırlamak.
•  Yatırım programı ve projelerin uygulanmasını takip etmek, gerçekleşme raporlarını hazırlamak ve zamanında Genel 
    Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

•  Amenajman planlama ile ilgili iş programı ve bütçe tekliflerini hazırlamak, uygulamayı takip etmek, denetlemek.
•  Amenajman planı yenileme çalışmalarını koordine etmek, ihtiyaç duyulan altlıkları temin etmek.
•  Planlama ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek, analiz etmekve raporlamak.
•  Bölge Müdürlüğünün faaliyetleir ile ilgili verileri toplamak, il koordinasyon toplantıları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
•  Bölge Müdürlüğünün birim faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek.
•  Sürdürülebilir orman yönetimi kritere ve gösterge uygulamalarının yürütülmesini koordine etmekve raporlamak.
•  Kuruluş değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
•  Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. dairbaskanliklariweb_24.gif